Tác giả: Doanh Nhân Online

Doanh nhân online là một blog cá nhân chia sẻ các kinh nghiệm về doanh nghiệp tài chính, kinh tế . Mong chia sẻ kiến thức để xây dựng một cộng đồng các doanh nhân đầy đủ kiến thức, phát triển xã hội