Trần Thành Nam

Trần Thành Nam

Chuyên gia tâm lý học

namtt@doanhnhanonline.com.vn

Ông Nam tốt nghiệp thạc sỹ (2010) và tiến sỹ (2013) chuyên ngành tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên tại Đại học Vanderbilt (Hoa Kỳ). Hiện ông đang công tác tại Đại học Giáo dục, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và là thành viên của Hiệp hội Tâm lý và Giáo dục Việt Nam (VAPE). TS Nam có nhiều công trình và bài viết nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý được công bố trong nước cũng như trên thế giới.

Các bài viết đã đăng