Đoàn Văn Tình

Đoàn Văn Tình

Chuyên gia tư vấn quản trị nguồn nhân lực

tinhdv@doanhnhanonline.com.vn

Ông Tình là chuyên gia tư vấn, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng hệ thống vận hành doanh nghiệp, lãnh đạo và quản trị nguồn nhân lực. Ông hiện đang là chuyên gia tư vấn cao cấp của công ty Quản trị và Thương hiệu Thanhs, công ty Tư vấn Quản lý OD Click.

Các bài viết đã đăng