Trần Nguyên Vũ

Trần Nguyên Vũ

Chuyên gia công nghệ

vutn@doanhnhanonline.com.vn

Ông Vũ gia nhập IBM năm 2007, và đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trên các phương diện kỹ thuật, kinh doanh, và lãnh đạo. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quốc gia Nhóm các giải pháp Phần mềm IBM Việt Nam, ông Vũ giữ chức Giám đốc Quốc gia Nhóm các Dịch vụ Công nghệ Toàn cầu IBM Việt Nam, dẫn dắt quá trình chuyển đổi và tối ưu hoá mảng dịch vụ công nghệ của IBM nhằm tập trung nhiều hơn vào dịch vụ thuê ngoài quản lý (managed services) và các dịch vụ công nghệ giá trị cao.