Đồng Tâm lãi nhờ thu nhập khác

Đồng Tâm lãi nhờ thu nhập khác

Đồng Tâm vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2014. Theo đó doanh thu thuần đạt 544,2 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động kinh doanh là 10,2 tỷ đồng.

Tin trong nước Tác giả

DoanhNhanOnline – Đồng Tâm vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2014. Theo đó doanh thu thuần đạt 544,2 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động kinh doanh là 10,2 tỷ đồng.

Trong khi cùng kỳ năm trước Đồng Tâm có lợi nhuận 96,4 tỷ đồng và doanh thu thuần 841,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Đồng Tâm đạt 30 tỷ đồng nhờ khoản thu nhập khác là 37,6 tỷ đồng và lợi nhuận khác là 43,8 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2014, Đồng Tâm đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết 214 tỷ đồng.

Minh Phương