Tìm lại những nguồn tin xác tín

Tìm lại những nguồn tin xác tín

Báo chí đang đánh mất dần uy tín và tính tin cậy. Đây không phải là vấn đề riêng của báo chí mà còn là “thảm họa” của những người thực hành PR. Nhìn lại báo chí đầu thập niên...

Tác giả