Chương trình Empretec của UNCTAD

Chương trình Empretec của UNCTAD

Empretec trở lại với Doanh nhân   DoanhNhanOnline – Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, UNCTAD, tiếp tục triển khai khóa đào tạo Doanh nhân Empretec nhằm phát triển năng lực, động cơ và hành vi...

Tác giả and