Ứng xử thế nào với “ngài Biết Tuốt”?

Ở nơi bạn làm việc thường có một (vài) “ngài Biết Tuốt”, người luôn tỏ ra biết mọi thứ, có thể làm mọi thứ, và không chịu nghe ai cả! Bạn nên ứng xử ra sao nếu phải làm việc cùng “ngài” ấy?

print